KBT

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en lösningsorienterad och insiktsfrämjande terapiform. Terapin riktar in sig mer på nuet och framtiden än på det förflutna. KBT har som fokus att göra oss medvetna om våra tankar, känslor och beteenden. Genom att förstå hur vi tänker, känner och agerar kan vi ändra dysfunktionella mönster och ersätta dem med mer hjälpsamma. och funktionella beteenden. 
KBT är den psykoterapiform med starkast vetenskapligt stöd och har visat sig effektiv på en mängd besvär så som depression, ångest, ocd, trauma, fobier av olika slag samt olika stress- och kristillstånd. EFT- par- och familjeterapi

Emotionellt fokuserad terapi (EFT) är en psykoterapimetod som framförallt används inom parterapi, men även inom individuell terapi och familjeterapi. Emotionellt fokuserad parterapi har starkt vetenskapligt stöd. Interventioner i EFT integrerar ett humanistiskt, erfarenhetsbaserat synsätt med ett systemiskt strukturellt synsätt. De humanistiska interventionerna används för att strukturera om den emotionella erfarenheten och de systemiskt strukturella interventionerna används för att strukturera om samspelet. 
Detta kommer hjälpa er att förstå varandra bättre, kommunicera bättre få det bättre tillsammans, både som par och individer.
Så här går det till 
Vid vår första träff/session brukar jag börja med att ställa lite frågor om Din bakgrund och få en bild av vem Du är. Sedan får Du berätta om dina aktuella svårigheter och vad Du önskar hjälp med. Varje session är på 45 minuter. Du får berätta om Dig själv, lite om Din bakgrund och Din nuvarande situation. Känns allt bra från bådas sidor så bokar vi in fler sessioner och vi upprättar en behandlingsplan anpassad för just Dig, dina svårigheter och det Du behöver få hjälp att jobba med.

Vårt arbete utvärderas successivt under behandlingen så att vi vet att vi är på rätt väg och att vi når uppsatta mål. Utvärderingen görs såväl genom samtalet mellan oss men även med standardiserade skattningar som vi går igenom tillsammans.

Jag som terapeut har teoretisk och praktisk kunskap och erfarenhet av den här typen av samtal och kan hjälpa Dig, men Du är proffs på just Dig och tillsammans kan vi lösa och förstå det mesta. Under våra sessioner kommer jag styra samtalet så att Du stannar upp och blir medveten om invanda negativa tankemönster och beteenden. När Du blir medveten är det lättare för Dig att förändra dessa i en mer hjälpsam riktning. KBT bygger även på att Du får hemuppgifter som Du ska jobba med mellan våra sessioner.

Kostnad per besök är 1 000 kronor för 45 minuter. Jag arbetar patient säkert enligt GDPR. 

Självklart har jag tystnadsplikt.